Foto: Daniel Mihailescu/Scanpix Denmark

Sådan hjælper du bedst

Hvordan kan du bedst hjælpe, og hvad skal du være særligt opmærksom på?

De danske myndigheder opfordrer til, at man hjælper gennem de mange professionelle organisationer, der koordinerer arbejdet efter Ruslands invasion i Ukraine.

Gå gennem nødhjælpsorganisationerne

Man kan som dansker hjælpe på mange måder. Eksempelvis ved at støtte nødhjælpsorganisationer og andre, der professionelt arbejder med at hjælpe ukrainere i nød. Hjælpen rækker længere, hvis den er koordineret og sker under ordnede forhold, og derfor er det også en god idé at tænke godt over, hvordan man hjælper bedst. Det gælder bl.a. i forhold til at tage til den ukrainske grænse for at hjælpe ukrainere til Danmark.

Myndighederne opfordrer ikke til, at man som privatperson begiver sig mod Ukraine for at hente ukrainere hertil. Hvis man alligevel rejser afsted bør man have en konkret aftale med pågældende om, hvem man henter og hvorhenne.

Gå til: Sådan hjælper nødhjælpsorganisationerne

Lad de professionelle hjælpe børnene

Danske myndigheder er bekendt med danskere, der tager til Ukraine eller andre lande for at hente børnehjemsbørn eller andre forældreløse børn til Danmark. Det er helt afgørende, at en sådan indsats er koordineret med relevante myndigheder, og at den foregår under ordnede forhold.

Der er organisationer, som allerede yder en enorm indsats for fordrevne ukrainere, herunder børn. De er vant til at håndtere sådanne situationer, og er bedst egnede til at udføre den slags arbejde. Det er vigtigt at understrege, at det er på eget ansvar, hvis man selv begiver sig afsted. Det kan være strafbart, hvis man ikke har styr på, hvem der har myndighed over børnene og kan samtykke til, at de skal til Danmark.

Pas på at du ikke kommer på kant med loven

Som privatperson er der flere ting, man skal være opmærksom på – også så man ikke utilsigtet kommer på kant med lovgivningen.

Når ukrainere kommer til den danske grænse, er det vigtigt at sikre, at dokumenterne er i orden, inden der indrejses i Danmark. Derfor bør man som udgangspunkt henvende sig til de danske myndigheder ved grænsen, medmindre man på forhånd er sikker på, at man som ukrainer eller tredjelandsstatsborger i øvrigt har et opholdsgrundlag i Danmark.

Herboende personer, der kører til Ukraine for at hjælpe personer til Danmark uden om myndigheder og nødhjælpsorganisationer, skal derfor være opmærksomme på at sikre sig, at de ukrainske statsborgere har den fornødne tilladelse til at indrejse, og ellers henvende sig til en dansk ambassade undervejs gennem Europa eller hos myndighederne ved grænsen, så opholdsgrundlaget kommer på plads.

Ny særlov vedtaget

En ny særlov sikrer, at fordrevne personer fra Ukraine vil have mulighed for at søge om opholdstilladelse. Det kan ske allerede på grænsen, og vil give ansøgerne ret til at opholde sig i Danmark, mens sagen behandles (processuelt ophold).

Hvis der er tale om personer, der ikke har de fornødne dokumenter til at indrejse lovligt i Danmark, er det derfor vigtigt at henvende sig til de danske myndigheder ved grænsen, f.eks. for at indgive en ansøgning efter særloven og få dokumentation for, at man som følge heraf har ret til at opholde sig i Danmark.

Du kan finde information målrettet til ukrainere her

Hvis ikke dokumenterne er i orden, kan der efter omstændighederne være tale om ulovlig bistand til indrejse. Samtidig skal man være opmærksom på reglerne i andre lande, ligesom man skal være opmærksomhed på ikke at bidrage til at skabe kaotiske forhold ved f.eks. grænsen mellem Polen og Ukraine.

Derfor opfordrer de danske myndigheder ikke til, at man som privatperson begiver sig mod Ukraine for at hente ukrainere hertil.

Hvornår kan det være strafbart?

Kan det være strafbart at hjælpe ukrainere over grænsen til Danmark? Hvad hvis jeg gerne vil hente ukrainske børn på et børnehjem, og kan jeg deltage i kamphandlinger?

Det vil efter omstændighederne kunne være strafbart at hjælpe personer, også ukrainske statsborgere, over grænsen til Danmark, hvis de pågældende personer ikke har de fornødne papirer til at rejse ind i Danmark.

At hente ukrainske børn på et børnehjem kan efter omstændighederne være strafbar børnebortførsel efter straffelovens § 215. Det vil være tilfældet, hvis barnet tages med fra børnehjemmet uden gyldigt samtykke fra forældremyndighedsindehaveren.

I det hele taget er det vigtigt at være opmærksom på lovgivningen i Ukraine, men også i de lande, som man kører igennem.

Danske myndigheder opfordrer til, at man lader de etablerede organisationer og myndigheder, som i forvejen yder en stor indsats, gøre deres arbejde, og i stedet hjælper på anden vis.

Udenrigsministeriets rejsevejledning har gennem længere tid frarådet alle rejser til Ukraine, og danskere er gentagne gange blevet opfordret til at forlade landet mens muligt.

Den danske ambassade i Kyiv er midlertidigt lukket, og Udenrigsministeriet har derfor yderst begrænsede muligheder for at yde konsulær bistand til danske statsborgere i Ukraine i den nuværende situation.

Der er i dansk lovgivning ikke noget juridisk til hinder for at rejse fra Danmark til Ukraine for at deltage i kamphandlinger.

Men det er selvsagt ikke udelukket, at man vil kunne straffes for eventuelle overtrædelser af krigens love og for krigsforbrydelser, ligesom fx vold eller drab, der begås i forbindelse med ulovlige kamphandlinger, vil kunne straffes efter straffelovens almindelige bestemmelser herom, hvis betingelserne er opfyldt.

Ukrainske fordrevne og risiko for menneskehandel

Krigen i Ukraine har fordrevet millioner af mennesker fra deres hjem. Når det sker, øges risikoen for, at bagmænd udnytter deres sårbare situation og udsætter dem for menneskehandel.

Center mod Menneskehandel har igangsat flere initiativer målrettet ankomne fra Ukraine og fagpersoner, der møder dem, for at oplyse om risiko for menneskehandel.

Læs mere om Center mod Menneskehandels initiativer og indsats (cmm.dk)

Sådan hjælper nødhjælpsorganisationerne

Hvem gør hvad? Det kan være svært at få overblik over, hvem der gør hvad i den aktuelle situation. Her kan du få et overblik over nogle af organisationerne, hvordan de hjælper og hvordan du kan støtte dem.

ADRA Danmark samarbejder med ADRA Ukraine om at imødekomme akutte humanitære behov identificeret af FNs Humanitarian Country Team i Ukraine. ADRA Ukraine har siden maj 2014 opereret i krisen i det østlige Ukraine og har erfaring med humanitær assistance.

ADRA støtter internt fordrevne og familier, der ikke er i stand til at flygte i hele Ukraine med basale humanitære behov. Det sker ved, at ADRA uddeler kontantbeløb til familierne, så de kan købe det, de akut har mest behov for – og holde supermarkederne i gang. Derudover yder ADRA krisehjælp og psykosocial støtte.

Klik her, hvis du vil støtte ADRA (adra.dk)

Fagbevægelsens udviklings- og bistandsorganisation, Ulandssekretariatet, har sammen med 3F fået støtte fra den danske stat til at hjælpe nogle af disse flygtninge med husly, mad, midlertidige job og andre fornødenheder.

Samarbejdet sker med fagbevægelsen i den ukrainske hovedorganisation FPU (Federation of Trade Unions of Ukraine). De ejer en række faciliteter, blandt andet 18 feriecentre og andre bygninger i den vestlige del af Ukraine, som med den danske støtte bliver anvendt til flygtningecentre.

De internt fordrevne får husly, mad og andre fornødenheder, og med den danske støtte kan dette humanitære arbejde fortsætte.

Klik her, hvis du vil støtte den ukrainske fagbevægelse (petitions.ituc-csi.org)

CARE Danmark arbejder for at hjælpe krigens ofre, både dem, som er fanget i krigen og dem, som er på flugt. CARE hjælper både i Ukraine, ved grænserne og i nabolandene, og uddeler akut nødhjælp som mad, vand, tøj, hygiejneartikler og soveposer. Ved grænserne står opvarmede telte, hvor der ud over de helt basale fornødenheder også er psykosocial støtte, der kan hjælpe flygtninge til at bearbejde traumatiserende oplevelser.

CARE Danmark er en del af en af verdens største humanitære organisationer, CARE International, som arbejder i 102 lande verden over.

Klik her, hvis du vil støtte CARE (care.dk)

I Ukraine støtter Caritas internt fordrevne og særligt sårbare, der ikke er i stand til at flygte. Med to nationale kontorer og 65 lokale centre er Caritas Ukraine i tæt kontakt med de mest sårbare, og hjælpen når ud blandt andet gennem mere end 1000 frivillige. Der er tillige en stor indsats i nabolandene, fx yder Caritas Moldova, Caritas Rumænien og Caritas Polen en akut indsats over for flygtninge fra Ukraine.

I Danmark yder Caritas juridisk rådgivning, socialrådgivning, lægehjælp, psykologisk bistand samt forbønstjeneste – og en generel velkomst af flygtninge og migranter lokalt.

Klik her, hvis du vil støtte Caritas (caritas.dk)

DRC Dansk Flygtningehjælp (DRC) arbejder både inde i Ukraine, i flere af nabolandene samt i Danmark. Hvis man ønsker at støtte i Danmark, kan man for eksempel melde sig som frivillig i DRC Dansk Flygtningehjælp. En anden mulighed er at tage kontakt til lokale frivilliggrupper.

I Ukraine og nabolandene vil man bedst kunne støtte DRC Dansk Flygtningehjælps arbejde ved at give en donation. Inde i Ukraine uddeler DRC mad, tæpper og hygiejnepakker samt mindre kontantbeløb. DRC er også til stede i nabolandene for at understøtte civilsamfund og myndigheders modtagelse af flygtninge blandt andet i form af modtagecentre, psykologisk førstehjælp, retshjælp og kontantbeløb.

Klik her, hvis du vil støtte Dansk Flygtningehjælp (help.drc.ngo)

Røde Kors uddeler bl.a. rent vand, mad, tæpper medicin og hygiejnepakker, giver beskyttelse, yder førstehjælp til sårede og psykisk førstehjælp til civile på flugt. I kraft af et mangeårigt partnerskab med Ukrainsk Røde Kors har organisationen mulighed for at distribuere via 6000 ansatte og frivillige og dermed nå vidt omkring i landet.

I Danmark modtager Røde Kors’ asylafdeling ukrainske flygtninge, der søger asyl. I forbindelse med modtagelse af Ukrainere i Danmark har der været oprettet en tryghedszone på Københavns Hovedbanegård, ligesom man er tilstede på myndighedernes modtagecentre for at yde psykosocial støtte. Fremadrettet vil Røde Kors bl.a. yde psykosocial støtte, sprogstøtte og netværk i lokalsamfundet, især med afsæt i aktiviteten Venner Viser Vej, sammen med DRC Dansk Flygtningehjælp, hvor en flygtning matches med en frivillig person eller familie.

Klik her, hvis du vil støtte Dansk Røde Kors (rodekors.dk)

DIGNITY hjælper og støtter lokale ukrainske organisationer, der i årevis har arbejdet med retshjælp og krisepsykologisk bistand og rehabilitering i Ukraine.

Desuden arbejder DIGNITY med at yde psykologisk krisehjælp i Ukraines nabolande, ligesom vi tilbyder specialiseret traumebehandling til ukrainske flygtninge (og alle andre flygtninge) med ophold i Danmark.

Klik her, hvis du vil støtte DIGNITY (dignity.dk)

Folkekirkens Nødhjælp står klar til at tage imod flygtninge i Ukraine og i grænseområderne. Der er akut behov mad, vand og husly til de mange familier, som har fået ændret deres liv fra det ene øjeblik til det andet.

Sammen med lokale partnere hjælper Folkekirkens Nødhjælp de allermest udsatte personer. Det sker blandt andet i samarbejde Hungarian Interchurch Aid, der siden 1993 har arbejdet i Ukraine med udviklingsprojekter, som støtter handikappede, psykisk sårbare og udsatte grupper i samfundet.

Klik her, hvis du vil støtte Folkekirkens Nødhjælp (noedhjaelp.dk)

IMS (International Media Support) arbejder i Ukraine og nabolandede med at beskytte journalister og medier, så de kan fortsætte med at formidle nyheder, som er afgørende for, at den ukrainske befolkning har adgang til troværdig og pålidelig information.

IMS bekæmper også ’informationskrigen’. Disinformation kan i værste fald koste liv, skabe panik, øge volden eller forlænge krigen, så IMS’ arbejder med partnere for at bekæmpe fake news og give offentligheden adgang til fakta.

Klik her, hvis du vil støtte International Media Support (mediasupport.org)

Læger uden Grænsers (MSF) førsteprioritet er at få forsyninger frem som muligt til de mange hospitaler, der mangler forsyninger som medicin til akut at behandle tilskadekomne og til kronisk syge.
Samtidig træner MSF personalet på hospitaler i de områder, som risikerer angreb og belejring, så de kan håndtere mange sårede på én gang. MSF sender desuden hold med kirurger, læger og sygeplejersker ind over grænsen med mobile klinikker. Også i nabolandene til Ukraine, hvor flygtninge strømmer til, er MSF til stede og hjælper.

Klik her, hvis du vil støtte Læger uden Grænser (msf.dk)

Mission Øst yder nødhjælp til fordrevne i Ukraine og ukrainske flygtninge ved den polske og ungarske grænse.

Det sker gennem partnerorganisationer, der driver modtagercentre og skaffer mad, medicin, hygiejneartikler, tæpper og overnatning.

Ud over samarbejdet med læger, sygeplejersker og nødhjælpsarbejdere koordinerer Mission Øst flere hundrede frivillige, som hjælper flygtningene med at orientere sig og finde hjælp og beskyttelse.

Klik her, hvis du vil støtte Mission Øst (missioneast.dk)

PlanBørnefonden arbejder for at sikre børn og unges rettigheder i verdens mest udsatte lande. PlanBørnefonden er tilstede i Ukraine via samarbejdspartnere og selv til stede i Rumænien, Moldova og Polen. Organisationen hjælper børn og deres familier på flugt med at bearbejde traumer fra krigen. Traumer som at vågne op til lyden af bomber, at se ens hjemland blive destrueret eller forlade sit barndomshjem – måske for altid. PlanBørnefonden uddeler også kontanter til mad, medicin, bleer og andre fornødenheder.

Klik her, hvis du vil støtte PlanBørnefonden (planbornefonden.dk)

Red Barnet har arbejdet i Ukraine siden 2014 og opbygger nu en indsats, der svarer til de nye behov både i og uden for Ukraine. Dette indbefatter bl.a. at uddele mad, varmt tøj og tæpper samt at støtte børnefamilier økonomisk, så de selv kan dække basale behov. Derudover yder Red Barnet psykosocial støtte bl.a. ved at oprette børnesikre områder, hvor børn kan lege og få en tryg pause fra det kaos, de oplever lige nu. Omkring halvdelen af dem, der flygter fra Ukraine, er børn.

Klik her, hvis du vil støtte Red Barnet (redbarnet.dk)

SOS Børnebyerne har været i Ukraine i over 20 år og har en velorganiseret, professionel organisation lokalt. SOS Børnebyerne fortsætter arbejdet for udsatte børn og familier og sætter derudover en større, akut hjælpeindsats i gang, rettet mod udsatte børn og unge samt sårbare børnefamilier, med mad og rent vand, psykosocial bistand, sundhedstiltag og uddeling af en bred vifte af basale fornødenheder. SOS Børnebyernes målsætning er at hjælpe 60.000 personer - børn og udsatte børnefamilier - i løbet af de kommende 24 måneder, ud over de eksisterende aktiviteter.

SOS-folkene i Ukraine er socialfagligt stærke, har lang erfaring med at behandle krigstraumatiserede børn og har et nært samarbejde med såvel myndigheder som partnerorganisationer. Derfor står man særligt godt på banen for hurtigt at kunne yde en ekstraordinær hjælpeindsats for børn og børnefamilier ramt af krigen.

Klik her, hvis du vil støtte SOS Børnebyernes (sosbornebyerne.dk)